Informácie o nás

 

Občianske združenie Únia žien Slovenska je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien a do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska.
ÚŽS má 11 821 členiek registrovaných v 8 krajských organizáciách –Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členkou sa môže stať každá občianka Slovenskej republiky, ako aj občianka iného štátu s trvalým pobytom na území Slovenska, ak dosiahla vek 16 rokov a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS.
Hlavným poslaním občianskeho združenia je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

 

Základnými programovými cieľmi ÚŽS sú:

1. sledovať dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín v súlade s už prijatými medzinárodnými dohovormi a ostatnými platnými predpismi a iniciovať v prípade potreby ich novelizáciu, resp. tvorbu ďalších predpisov
2. verejne vystupovať proti rôznym formám diskriminácie a intolerancie voči ženám v politickom, ekonomickom, spoločenskom a rodinnom živote
3. dbať o pozdvihnutie významu materstva a rodiny, prispievať k zachovaniu úplnej a zdravej rodiny a reprodukčného zdravia ženy
4. presadzovať právne normy riešenia sociálne–ekonomických potrieb žien a rodiny vôbec, so zvláštnym zreteľom na osamelé ženy, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi
5. aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí a zapájania sa do podnikateľských a charitatívnych aktivít
6. rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám, vytvárať priestor pre záujmové činnosti, umelecké, kultúrne a oddychové aktivity v mieste bydliska
7. vytvárať podmienky na poskytovanie poradensko-právnych konzultácií, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít.